1OO let Muzea

J.A.Komenského v Uherském Brodě

V počátcích muzea byla Národopisná výstavka v Uherském Brodě v srpnu 1894. Učitel J.V.Hauerland podal návrh na zřízení muzea.

1898-192O

Krajinské muzeum v Uherském Brodě bylo umístěno v části kostela sv.Jana Křtitele, dnes je to chrám Církve československé husitské. Prvá expozice byla otevřena 4.9.1898. Muzeum bylo majetkem města, o jeho správu a rozmnožování sbírkových fondů se starala Muzejní společnost založená r.1899.

192O-1927

V listopadu 192O byly muzejní sbírky umístěny v prvním patře Panského domu, pro veřejnost byla nová expozice otevřena 3.5.1922. Tyto prostory byly považovány za provizorní a bylo hledáno vhodnější místo pro muzeum. Městská rada nabídla muzeu budovu Baraníku a bylo hned započato se stavebními úpravami.

1927-1955

Slavnostní otevření nových prostor muzea v Baraníku proběhlo 28.1O.1927. Velká vlhkost v sále si však vyžádala ještě další opravy. Nově instalovaná výstavní plocha byla přeplněna sbírkami a celá expozice ztrácela na přehlednosti. Ve třicátých letech došlo k vybudování dalších sálů muzea, po válečných letech bylo nutno likvidovat následky bombardování a znovu byly rozšiřovány muzejní prostory.

V r.1944 bylo rozhodnuto, že muzeum ponese jméno J.A.Komenského.

1955-1986

V r.1955 stoupilo Muzeum J.A.Komenského v Uherském Brodě do nové etapy. Do své správy je převzal ONV v Uherském Hradišti. Muzeum zahájilo etapu profesionalizace muzejní činnosti. Kvalitními pracovníky se dostalů do předních řad okresních muzeí

v ČSR.

V říjnu 1956 byl před vchodem do muzea odhalen pomník Komenského od Vincence Makovského jako předzvěst komeniologických oslav 3OO.výročí vydání Komenského Opera didactica omnia.

V r.1957 bylo při muzeu ustaveno Komeniologické dokumentační středisko. Muzeu byl vytýčen úkol, aby soustřeďovalo zprávy a dokumenty o životě díle Komenského a práce ze všech oborů umění, pokud se zabývají dílem Komenského. Jeho působnost byla rozšířena na celé území republiky. Přitom má úzce spolupracovat s obdobnými zařízeními v zahraničí. Touto svou činností se muzeum zařadilo mezi nejvýznamnější muzea v Československu.

Vedle četných koncertů a přednášek pořádá v rámci vědecko-

výzkumné činnosti od r.1971 komeniologická kolokvia s mezi-

národní účastí a od téhož roku muzeum vydává odborný časopis Studia comeniana et historica.

Stálé expozice dvou velkých sálů dávají působivě nahlédnout do celého života a pracovního úsilí Komenského.

Koncem sedmdesátých a v osmdesátých letech se Muzeum J.A.Komenského v Uherském Brodě stává 00000 jedním z nejvýznamnějších komeniologických pracovišť s mezinárodním dosahem.

1986-1992

V souvislosti s 4OO.výročím narození Komenského byla v druhé polovině osmdesátých let zahájena generální renovace všech budov muzea a poté byla vybudována nová expozice "J.A.Komenský lidstvu" pod vedením akademického architekta Petra Fuchse.

V souvislosti se speciálním komeniologickým zaměřením přechází Muzeum J.A.Komenského v Uherském Brodě od 1.1.1991 ze správy Okresního úřadu v Uherském Hradišti pod správu Ministerstva kultury ČR.

Veřejnosti bylo muzeum v jeho nové podobě představeno 28.3.1992 za účasti prezidenta republiky Václava Havla. Slavnostnímu otevření byla přítomna i paní Gerta Kalliková-Figulusová, nejstarší žijící potomek Komenského. Expozici J.A.Komenský lidstvu byla udělena záštita světové organizace UNESCO.

1992-

Muzeum J.A.Komenského v Uherskjém Brodě má na 75.OOO sbírkových předmětů a na 7O.OOO ks pomocného sbírkového materiálu (knih, plakátů, výstřižků apod.). Muzeum je důležitým kulturním centrem regionu, pořádá četné výstavy, hudební a folklorní pořady, cenná je i přednášková a publikační činnost.

K novým aktivitám patří MUSAIONFILM - přehled audiovizuální tvorby muzeí ČR, 1.ročník 1998.