Stanovy

Společnosti pro uchování a rozvíjení dějinného odkazu

Jednoty bratrské

I.

par .l. Název:

Společnost pro uchování a rozvíjení dějinného odkazu Jednoty bratrské

par. 2 Sídlo:

Praha

par. 3. Obvod působnosti:

Česká republika

II.

par. 4. Společnost pro uchování a rozvíjení dějinného odkazu Jednoty bratrské (dále jen

"společnost") je dobrovolnou organisací členů i nečlenů Jednoty bratrské, kteří hledají nosné základy staré Jednoty bratrské a usilují vytvořit základnu pro rozhovory o současných otázkách v Jednotě bratrské v ČR i ve světové Jednotě bratrské. Hledají proto prostřednictvím obdobných společností a organisací kontakty se sousedními evropskými provinciemi Jednoty bratrské (britskou a kontinentální). K tomu účelu budou vydávat informační bulletin.

III.

par. 5. Orgány společnosti jsou :

- valná hromada

- předsednictvo

- dozorčí rada

par. 6. Valná hromada.

a. Valná hromada se schází jednou ročně.

b. Předsednictvo svolá valnou hromadu písemně 30 dnů předem před datem konání s návrhem programu.

c. Valné hromady se mohou zúčastnit delegace sesterských církví v zahraničí s hlasem poradním.

d. Valná hromada schvaluje a mění stanovy, vznik a zánik společnosti - dvoutřetinovou většinou hlasů přítomných členů.

e. Schvaluje zprávu předsednictva o činnosti a hospodaření za minulé období - nadpoloviční většinou hlasů přítomných členů.

f. Schvaluje výhled další činnosti a rozpočet - většinou hlasů přitomných členů.

g. Volí předsednictvo a dozorčí radu na období dvou let - tajným hlasováním.

h. Řádně svolaná valná hromada je usnášeníschopná bez ohledu na počet přítomných členů společnosti.

par. 7. Předsednictvo.

a. Tříčlenné předsednictvo je voleno na valné hromadě nadpoloviční většinou hlasů přítomných členů společnosti.

b. Členové předsednictva jsou za svou funkci zodpovědni valné hromadě.

c. Členová předsednictva se mohou vzájemně zastupovat ve své činnosti.

d. Všichni členové předsednictva mají podpisové právo.

e. Předsednictvo realisuje činnost společnosti samo, nebo pověřuje k některým činnostem jednotlivé členy společnosti.

f. Předsednictvo navrhuje kandidátku pro volby na valnou hromadu.

par. 8. Dozorčí rada.

a. Dozorčí rada kontroluje zejména finanční hospodaření a účelnost správy majetku společnosti, účetní knihy a další doklady.

b. Podává o tom zprávu valné hromadě.

c. Dozorčí rada je tříčlenná.

d. Volí se na valné hromadě.

par. 9. Členství.

a. O řádné členství ve společnosti může požádat každý, kdo se chce podílet na činnosti společnosti, podá písemnou přihlášku a předsednictvem je přijat.

b. Právo členů je zúčastnit se valné hromady společnosti, podávat ústní i písemné návrhy, volit a být volen do orgánů společnosti.

c. Povinnost členů je přispívat k činnosti společnosti, platit roční příspěvky, jejichž výši stanoví valná hromada, a odebírat publikace, vydané společnosti.

d. Členství zaniká vystoupením, neplacením příspěvků, vyloučením valnou hromadou

(za vyjímečných okolností) a úmrtím.

e. Příznivci společnosti se mohou účastnit zasedání společnosti, odebírat informační

bulletin a podporovat činnost společnosti dary.

par.10. Hospodaření.

a. Základním zdrojem jsou členské příspěvky, jejichž výši stanoví valná hromada.,

dobrovolné příspěvky, dary, dotace nebo granty.

b. Společnost jako právnická osoba vede účetnictví v souladu s platnými předpisy o hospodaření neziskových organizací.

c. Funkcionáři společnosti nejsou za výkon funkce odměňováni.

Závěr.

par.11. Společnost zaniká, usnese-li se na tom dvoutřetinovou většinou valná hromada členů společnosti. Ta také rozhodne u způsobu majetkové likvidace.

par.12. Tyto stanovy "Společnosti pro uchování a rozvíjení dějinného odkazu Jednoty bratrské"

byly schváleny ministerstvem vnitra ČR dne 21. 12. 1994 pod č.j. II/s-08/1-26 198/94-R