Před lety vědečtí pracovníci protestantských museí, knihoven a archivů zjistili, že se ve francouzské veřejnosti ztrácí povědomí o vlastní skutečné  minulosti. Zaznívají názory, neodpovídající historické realitě. Proto se sešli a vytvořili společnost, (Societé de ľ historie du protestantisme francais),  která si dala za úkol tyto opomíjené historické skutečnosti připomínat a tím tyto deformace napravovat. Tato společnost svolala prvé zasedání svých členů v roce 1986 (Anderstadt). Po pěti letech ke svému zasedání přizvali i pracovníky ze zahraničí a konalo se v Italii (Torre Pellice -1991). Od té doby se místo zasedání střídá, jednou ve Francii, po druhé v zahraničí. Před dvěma roky se konalo první zasedání za bývalou "železnou oponou" v Maďarsku v Debrecénu a letos po druhé v Telči na jižní Moravě, kam ji pozvala "VERITAS - historická společnost pro aktualisaci odkazu české reformace".  

Zůčastnění pracovníci (byli zastoupení vedle pracovníků z Francie i pracovníci z Německa, Anglie, Švýcarska, Italie, Rakouska, Maďarska, Slovenska, Polska) byli informováni o průběhu  pokřesťanštění naší země a o  průběhu prvé reformace od jejího počátku až do dnešní doby. Zasedání bylo rozloženo do dvou dnů a jeden den věnován exkurzi.

Setkání bylo zahájeno v pátek 27.4.2001 večer v divadelním sále  na telčském zámku, kde účastníky symposia přivítal telčský senátor, předseda senátního výboru pro kulturu,  pracovníci města a doc. E. Melmuková za spolupořádající společnost "VERITAS".  Před večeří  v renesanční zámecké zahradě byly účastníkům symposia předvedeny renesanční tance v dobových kostýmech s doprovodem dobové hudby..

Zasedání symposia se konalo následující den (28.4.) v kryptě bývalého jesuitského klášterního kostela, založeného roku 1651. V prvém bloku byli účastníci seznámeni s počátky křesťanské církve u nás a jejími reformačními zápasy o  žité evangelium až do Bílé hory ( prof J. Smolík). Druhá přednáška byla  věnována situaci evangelíků v rekatolisačním období až do roku 1918 (doc. E. Melmuková) a další přednášky situaci církví od prvé světové války až do dnešní doby ( Dr.J.Pokorný za čbr.c.ev. a Mgr Vl. Červený za Čs.c.husitskou). V následující diskusi si posluchači většinou nechávali potvrzovat, že dobře slyšeli, že u nás od počátku reformace neplatila prakse západní Evropy, vyjádřená slovy : "Cuius regio, eius religio", která byla nakonec

přijata za východisko vestfálského míru. Odpoledne bylo věnováno prohlídce města Telče a


podvečer prohlídce telčského renesančního zámku. Před večeří ještě na náměstí vystoupil s tanečně-pěveckým pořadem dětský soubor "Řetízek".

Další den ( neděle ) byl věnován exkursi do tolerančního areálu ve Velké Lhotě, kde dnes stojí proti sobě dva evangelické kostely, bývalý luterský a bývalý reformovaný. V dolním kostele ((býv. luterský) se konalo nedělní shromáždění s vysluhováním Večeře Páně pro místní sbor i účastníky symposia. Ještě před obědem byla v  horním kostele ( býv. reformovaný) otevřena výstava, informující návštěvníky o vývoji křesťanských církví u nás. Po obědě pak hudební pořad, nazvaný "Písně české reformace".(Navštiv nás, Kriste žádoucí...Husitský Otčenáš, Kdož jste Boží bojovníci...Pamatuj, člověče, proč tě Pán Bůh stvořil...Radujme se vždy společně... Ve jméno Krista doufáme...Národe český, chvaliž Boha...Otče náš, milý Pane...Studně nepřevážená...) a "Hudba starých mistrů" (G.F.Händel a J.S.Bach),  seznámil posluchače s reformačním hudebním projevem.  Po koncertě následoval autobusový zájezd na mohutnou zříceninu hradu  Landštejna, stojící na pomezí Čech a Moravy. V jeho žalářích trpěli a v hladomorně pod hradní kaplí umírali  ještě před husitskou reformací pronásledovaní valdenští. Bylo jich vzpomenuto francouzskou písní. Zájezd dále pokračoval do Slavonic, kterému dnešní jeho zvláštní ráz vtiskla silná luterská náboženská obec zámožných měšťanů v reformační době. Vyobrazení celých biblických knih i jednotlivých obrazů najdeme na fasádách (sgrafita) i uvniř domů (fresky).

V pondělí (30.4.) byl představen "Památník bible Kralické" v Kralicích (Mgr.J. Mitáček) a "Komenského museum" v Přerově (Dr.Fr. Hýbl) a pokračováno přednáškou  "Komenský a Oberlin" (Dr. J. Uhlířová). Následující přednášky se týkají exulantů a emigrantů odcházejících na Slovensko (Dr. V. Žbirková), do Saska, Slezska, Braniborska a Pruska  české národnosti (Dr.E Šteříková) a německé národnosti (Th. Gill, ep.fr.), do Polska (ThM K. Matějka), na Ukrajinu (D. Heller) a následuje přednáška :Uprchlíci ze střední Evropy a francouzští protestanti ( před nacismem - prof. P. Bolle). Závěr tvořil proslov na téma  "ČCE - současný stav a perspektivy" (Dr.J.Pokorný). Odpoledne zpestřilvložka - vícehlasé  provedení francouzské písně ( nápěv Lukáš Pražský č.115 ze zpěvníku Jednoty bratrské, 1957), kterou ncvičili někteří účastníci konference.


Následující den (1.5.) byl proveden přesun autobusy do Prahy. Zhruba polovina účastníků byla po obědě dopravena na letiště a zbylá polovina si prohlédla odpoledne Prahu .   Druhý den byla přijata dopoledne u Martina ve zdi synodním seniorem čbr. c. e.  P. Smetanou a odpolene předsedou senátu P.Pithartem v budově senátu ve Valdštejnském paláci. Potom navštívila "Pedagogické museum J.A.Komenského" v Praze na Malé Straně a tím zakončila celé symposium věnované dějinám naší reformace.

        Živan Kužel